arch/ive/ief (2000 - 2005)

AEL-Nederland veroordeelt moord op Van Gogh
by Naïma Elmaslouhi (AEL-NL) Wednesday, Nov. 03, 2004 at 10:59 AM

Gisterenmorgen is in Amsterdam cineast Theo van Gogh doodgeschoten. AEL is geschokt en veroordeelt deze afschuwelijke moord.

AEL en Theo van Gogh hebben tegengestelde mening als het gaat om bepaalde onderwerpen, maar allebei manoeuvreren binnen het kader van democratie en vrijheid van meningsuiting. Niet iedereen kan dit op prijs stellen, maar geen enkel motief mag aanleiding zijn tot een dergelijke afschuwelijke misdaad.

Dyab in De Standaard
by ikke Wednesday, Nov. 03, 2004 at 11:35 AM

,,Ik heb hem niet gelezen maar het verwondert mij niet. Van Gogh had
een chronische obsessie voor mij'', zegt Jahjah. ,,Bijna al de columns
die hij schreef, gingen over mij.'' Van Gogh en Jahjah kregen het op
10 mei van dit jaar ook bijna fysiek met elkaar aan de stok in de
stadsschouwburg van Amsterdam.

Daar vond die dag een debat plaats met de bedoeling verschillende
culturen en opvattingen nader tot elkaar te brengen. Moderator Van
Gogh moest een gesprek tussen de D66-leider Boris Dittrich en Dyab
Abou Jahjah in goede banen leiden. De AEL-voorman stelde echter zijn
veto tegen Van Gogh omdat hij hem niet objectief vond als moderator.
Dat schoot Van Gogh in het verkeerde keelgat. Hij noemde Jahjah in de
microfoon en voor een volle zaal ,,de pooier van de profeet''.

Prompt ontstond er tumult met de lijfwachten van Jahjah. Eén van hen
zou zelfs hebben gezegd: ,,We maken dat varken af.'' Het debat ging
uiteindelijk niet door, maar de rel werd groot nieuws in de
Nederlandse pers. Jahjah kreeg het grootste deel van de pers en de
politiek op zijn hand. Zij vonden in koor dat Van Gogh te ver was gegaan.

,,Het was de enige keer dat Van Gogh en ik elkaar fysiek zijn
tegengekomen'', zegt Dyab Abou Jahjah. ,,Ik wilde hem niet als
moderator omdat hij al een standpunt tegen mij had ingenomen. Dat
hoort niet in een debat. ''

De AEL-voorman betreurde gisteren de moord op Van Gogh. ,, Moord is
afschuwelijk. Niemand mag vermoord worden om wat hij zegt of denkt. De
vrije meningsuiting is heilig voor de AEL.''

Sympathie koestert Jahjah niet voor Van Gogh. ,,Wat hij zei, was van
een bijzonder laag niveau. Hij heeft de moslims ooit een volk van
kamelenneukers genoemd. Een andere keer waren we schapenneukers. Dat
was vulgair en ordinair, maar het moet kunnen in een democratie.''

,,Mag ik er trouwens even op wijzen dat de AEL ook tegen de
veroordeling van het Blok wegens racisme was, net omdat we voor
vrijheid van meningsuiting zijn? Iedereen vond dat een goede grap,
maar wij menen dat dus wel.''

Dyab Abou Jahjah zegt zich gelukkig te prijzen dat de AEL Van Gogh
nooit op de korrel heeft genomen. ,,Niemand zal ons met de vinger
kunnen wijzen. Sla er onze website op na. Wij hebben Van Gogh altijd
doodgezwegen. We hebben hem nooit zwart gemaakt. Het had geen zin in
discussie te gaan met iemand die een heel volk op een belachelijke
manier stigmatiseert. De discussie was bij hem nooit op inhoud
gebaseerd.''

Jahjah is wel bang voor de gevolgen van de moord op Van Gogh. ,,Alle
Nederlandse moslims riskeren het slachtoffer te worden van wat één
fanaticus, gek of crimineel gedaan heeft. Ik hoop maar dat de
Nederlanders die moord zullen kunnen relativeren zoals ze bij de moord
op Fortuyn gedaan hebben. Toen was de dader één Nederlandse gek:
Volkert van der Graaf. Nu is de dader ook één man. Toevallig is het
deze keer een Marokkaan. Maar die moordenaar vertegenwoordigt niet
alle moslims. ''

Commentaar op moord van Gogh
by Astrid Essed Wednesday, Nov. 03, 2004 at 1:43 PM

In hun commentaar op de moord op van Gogh koppelen de Internationale Socialisten terecht hun veroordeling hiervan aan de pogingen door politieke rechtse krachten de Marokkaanse gemeenschap te stigmatiseren Mijn reactie


Hierbij mijn commentaar op de verklaring van de Internationale Socialisten.
Geheel onderaan treft u de verklaring aan


Geachte heer/mevrouw,


Bij dezen hartelijk bedankt voor de toezending van de verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh, die ik inhoudelijk volledig onderschrijf.
Ik betreur de moord op van Gogh in humanitair opzicht in hoge mate, omdat ik van mening ben, dat het doodschieten van ieder mens ongeacht nationaliteit, politiek-maatschappelijke opvattingen cq maatschappelijke positie als zodanig een ernstige misdaad is die door geen enkel politiek of persoonlijk motief kan worden gerechtvaardigd.

Aan de andere kant echter bekritiseer ik zowel de voorbarige opmerkingen van burgemeester Cohen tav de motieven van de dader en de in de media gemaakte tendentieuze opmerkingen, als de ontkenning door commentatoren van de negtieve publicitaire rol die van Gogh heeft gespeeld zowel tav de Islam en Marokkanen in het algemeen als tav Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers hetgeen o.m. tot uiting is gekomen in een aantal jaren geleden door hem gemaakte stuitende anti-semitische opmerkingen.

A Voorbarige opmerkingen door burgemeester Cohen:

Na de door Cohen terecht gemaakte opmerking tav zijn ''woede en verbijstering'' tav de moord op van Gogh veroordeelde hij tevens het feit, dat van Gogh gedood zou zijn om zijn politieke opvattingen, hetgeen hij beschouwde als een aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
Echter, hij voegde eraan toe, dat ''volgens hem'' de motieven van de dader betrekking hadden op diens bezwaren tegen van Goghs gedachtegoed.
Nog afgezien van het feit of deze opmerking terecht is of niet, op het moment dat Cohen deze uitspraak deed was er volgens politie-autoriteiten nog geen sprake van een eventuele bekentenis.
Het is in dezen dan ook niet alleen een ongefundeerde opmerking, aangezien ook een persoonlijk motief niet uit te sluiten is, daarenboven heeft Cohen als burgemeester de taak en de verantwoordelijkheid de somtijds reeds gespannen verhoudingen tussen autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders [met name mbt Marokaanse jongeren] in goede banen te leiden en geen opmerkingen te maken, die in dezen olie op het vuur gooien.

Opmerking wethouder Aboutaleb

Veel verstandiger en afgewogener daarentegen was de reactie van wethouder Aboutaleb daarentegen, die op de vraag van een journaliste wat voor eventuele gevolgen het daderschap van een 26 jarige Marokkaan had voor de verhoudingen tussen autichtone Nederlanders en allochtonen de wedervraag stelde waarom het verschil maakt of er sprake is van een Marokkaanse of een Nederlandse dader.
Ook riep hij op, bovenal kalm te blijven.


B In de media gemaakte tendentieuze opmerkingen:

Terecht refereert u aan het feit, dat de eerste NOS berichten waarin gesproken werd van een ''man met een islamitisch uiterlijk'' niet alleen buitengewoon ongerijmd waren, aangezien de Islam een universele godsdienst is, die onder vrijwel alle nationaliteiten en volkeren voorkomt, [autochtone Europeanen, Amerikanen, Australiers, Arabieren, Afrikanen, Aziaten etc], daaren boven is een en ander buitengewoon stigmatiserend, aangezien hiermee alle moslims verantwoordelijk gesteld worden voor de criminele daad van een.
Gezien het toenemende anti-moslim-klimaat waarbij in de meeste gevallen een totaal ongefundeerde link met ''terrorisme'' gemaakt wordt, een zeer ondoordachte en tendentieuze opmerking van het NOS-TV journaal.

C Ontkenning van de publicitaire rol van van Gogh

Eveneens is het opvallend dat commentatoren vanuit diverse maatschappelijke hoek (schrijvers, politici en journalisten) weliswaar de nadruk legden op de vrijheid van meningsuiting van van Gogh, maar met geen woord repten over de negatieve publicitaire rol, die hij met name tav de Islam en in Nederland wonende Marokkanen gespeeld heeft.

Vrijheid van meningsuiting

Uiteraard onderschrijf ik in dezen het recht op van Gogh op vrijheid van meningsuiting, maar veelal wordt door dergelijke commentatoren uit het oog verloren, dat vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde is als vrijheid van belediging.
Iedereen heeft het recht voor zijn mening uit te komen, maar als een groep mensen systematisch wordt beledigd onder het mom van ´´het ventileren van je mening´´ worden mi eveneens de rechten van deze mensen aangetast, hetgeen naar ik meen nog steeds in strijd is met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat discriminatie en belediging verbiedt en het recht op vrijheid van godsdienst, hetgeen eveneens impliceert het respect voor de godsdienst van iedereen.

Overigens benadruk ik bij dezen nog eens nadrukkelijk, dat een en ander nooit een rechtvaadiging mag zijn voor het gebruiken van enigerlei vorm van geweld c.q. bedreigingen tegen de ander.
Slechts wil ik het feit toelichten dat bij de beoordeling van van Goghs terecht verdedigde recht op vrijheid van meningsuiting eveneens vermeld dient te worden, dat van Gogh zich systematisch schuldig heeft gemaakt aan belediging van zowel de Islam als de in Nederland wonende Marokkanen, hetgeen met name in het sinds 11 september 2001 steeds sterker wordende anti/islamitische klimaat waarbij in grote mate sprake geweest is van intimidatie en mishandeling van moslims, een zeer ernstige zaak is.


Als onderdeel van de Nederlandse samenleving dienen hun rechten dan ook even serieus genomen worden als de rechten van van Gogh in dezen.

In dit verband vind ik het in hoge mate ongerijmd, dat door bovengenoemde commentatoren van Gogh wordt voorgesteld als ''verdediger van het vrije woord" zonder enige verwijzing naar de vaak openlijk geuite racistische en anti-islamitische opmerkingen van van Gogh, die zich als bekend publicist/filregisseur volkomen bewust was van zijn voor een reeds gestigmatiseerde groep uiterst negatieve impact van zijn woorden.


Anti-semitisme:

Overigens staan zijn geventileerde racistische opmerkingen dienaangaande niet op zichzelf, aangezien van Gogh zich enige jaren geleden eveneens schuldig gemaakt heeft aan zeer stuitende anti-semitische opmerkingen, o.m. met onsmakelijke verwijzingen naar de criminele handelingen van de beruchte nazi-kamparts Mengele tav zijn slachtoffers.
Het is in dezen evident, dat de in dat kader gemaakte opmerkingen door een aantal Nederlands-Joodse oorlogsslachtoffers als uiterst beledigend en traumatisch is ervaren.
Op grond van een in dit verband gedane aanklacht wegens anti-semitisme is van Gogh destijds veroordeeld tot een boete van 400 gulden, een relatief hoog bedrag in het kader van de overigens zeer zeldzame veroordelingen wegens racisme.
Het commentaar van van Gogh, luidde, dat hij ''het zo weer zou doen'' en ''er de gevangenis voor over had'', waarmee m.i. hij getuigde van een fundamenteel gebrek aan respect voor de meest elementaire humanitaire normen en waarden.


Sigmatisering:

Nog afgezien van het fundamenteel onacceptabele karakter van deze moord echter, die zoals iedere andere moord uiteraard veroordeeld dient te worden als een ernstige schending van het recht op leven in casu van Gogh deel ik de door u geventileerde bezorgdheid, dat een en ander door maatschappelijk-gevaarlijke krachten zoals racisten, neo-nazi's en aan hen verwante krachten binnen bepaalde Nederlandse politieke partijen kan worden aangegrepen om middels stigmatisering de reeds bestaande animositeit tussen autochtone Nederlanders en allochtonen verder aan te wakkeren.

Politici en media:

Ter voorkoming van deze hoogst gevaarljke ontwikkelingen kunnen eveneens zowel bekende Nederlanders met een zeker maatschappelijk gezag als Amsterdamse en nationale politici een belangrijke rol spelen door weliswaar hun afschuw uit te spreken, maar tevens de nadruk te leggen op het individuele karakter van de gepleegde daad.
Ook de media kunnnen hierin een belangrijke rol spelen door in hun berichtgeving zakelijk en rationeel te blijven.

Een vanmorgen door mij in de Telegraaf aangetroffen krantekop ''Afgeslacht'' met het begeleidende tendentieuze artikel bewijst de Nederlandse democratische rechtsstaat waarin de rechten van ALLE burgers beschermd en geerbiedigd dienen te worden, een zeer slechte dienst.

Het is evident, dat het in dezen van het grootste belang is wederzijds meer respect en begrip op te brengen voor de diverse in Nederland bestaande cultuuruitingen en geloofsbelevingen.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar dan wel met respect voor ieder medemens ongeacht cultuur en/of religieuze beleving


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
AmsterdamFrom: Internationale Socialisten <info@internationalesocialisten.org>
To: info@internationalesocialisten.org
Subject: Verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh
Date: Tue, 02 Nov 2004 15:21:17 +0100

Verklaring naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh

De Internationale Socialisten veroordelen de moord op Theo van Gogh. Welke motieven het individu dat hem heeft doodgeschoten ook had, zeker is dat de moord alleen negatieve gevolgen kan hebben.

Wij maken ons ernstige zorgen over de mogelijke reacties op de moord. In de eerste nieuwsberichten na de moord sprak het NOS-journaal van een ‘man met een islamitisch uiterlijk’, wat dit ook moge zijn.

De moord valt in een politiek klimaat, waarin moslims en mensen met een Arabische achtergrond steevast in het verdomhoekje worden gedrukt. Sinds 11 september 2001 is er sprake van een islamofobe stemming. Theo van Gogh was deel van deze polarisatie.

Wij veroordelen elke poging om de ‘islamitische gemeenschap’ als geheel ter verantwoording te roepen voor de daden van één individu. Dit draagt bij aan het creëren van een ‘wij-zij stemming’. We moeten ons uitspreken tegen elke poging om deze moord te gebruiken om allochtonen en autochtonen, moslims en niet-moslims tegen elkaar op te zetten.

Internationale Socialisten
goed hartige gedachtenkronkels
by piet Wednesday, Nov. 03, 2004 at 2:24 PM


http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=7680
Graverdammer 7680 = Angst in islamitische gemeenschap. – via Planet.NL -- imaan.nl: "Degene die deze afschuwelijke moord heeft begaan is een verdwaalde, hopeloze Marokkaanse jongeman.”

wie wat en waar moet je vandaag de dag geloven en (aan)bidden, .. . - piet pluis 03-11-2004 11:21 hoe is het inzicht te kweken dat het (de as waar alles (*op en*) om draait) (*om mezelf maar weer eens ergens half verwijzend mee aan te vullen*) gaat over hoe het loof (wat ((en niet zomaar wat)) is) aan te bieden?

Ik ben niet verdwaald, niet hopeloos, geen marrokaan en ook niet meer zo jong en bovendien is de dader gepakt, maar verdacht ben ik zeer vaak geweest, zij het meestal kortstondig en niet als onderdeel van een kollektief (hoewel ik in veel verre vreemde ogen keek en ja, soms een spontane en daarom zelden persoonlijk neembare soort doffe berusting in verontrusting kon bespeuren bij indianen en aborigines). Verdacht van uiterst moeilijk te verkroppen zwartschaapachtigheid ben ik in familie kring tot de alzheimer erop volgde, gebleven.

Er heerst vandaag de dag (meer dan ooit lijkt het wel, maar dat zal evenzeer aan mijn concentratie en grip erop, als aan de steeds onwrikbaarder verworteldheid ervan liggen), een vals evenwicht en onproductieve spastisch schietsovrijheen soort polarizatie (waarbij op het verkeerde geslacht gehamerd word; zie mijn vergelijkingen tussen vertikaal en horizontaal verkeer met electriciteit en magnetisme enerzijds en de psychologisch katastrophale afstandelijkheidskloof analyse ((het door amerikaanse predikers gebezigde erop of eronder strijdbeeld (((inplaats van de aanvullend, veel natuurgetrouwer wisselwerkend en symbiotische danspatroon binnen elke mens))) anderszijds elders al eerder besproken; zie site)) waarbij de middenweg niet in beeld noch in verbeelding haar weg mag vinden omdat aktief plaats voor haar gemaakt heeft, mischien gebeurt dat niet omdat de herinneringen aan de tijd dat we op de natuur ((konden)) vertrouwen om het werk voor ons te doen vervaagd en vervuild zijn. Besef over hoe beperkt menselijk gesproken ‘success’ ((bioregionaal van gezondheid blakend spontaan uit de voegen barstend)) hieraan langzaam afbreuk deed doordat we eerst nog ver genoeg voor buren afstand wisten te houden).


http://portland.indymedia.org/en/2004/11/301713.shtml http://www.serendipity.li/wot/obl_int.htm Usama bin Laden Says the Al-Qa'idah Group had Nothing to Do with the 11 September Attacks Interview published in newspaper Ummat -- Karachi, 2001-09-28 ------ The U.S. has no friends, nor does it want to keep any because the prerequisite of friendship is to come to the level of the friend or consider him at par with you. America does not want to see anyone equal to it. It expects slavery from others. Therefore, other countries are either its slaves or subordinates. However, our case is different. We have pledged slavery to God Almighty alone and after this pledge there is no possibility to become the slave of someone else. If we do that it will be disregardful to both our Sustainer and his fellow beings. Most of the world nations upholding their freedom are the religious ones, which are the enemies of the United States, or the U.S. itself considers them as its enemies. ---

Het schijnt mij dat deze of de recente Osama boodschap niet uit de zelfde koker kwamen rollen.

Wie het weet mag het zeggen.

En dan nu (effe pragmatisch): wees welkom muslims en vaarwel Theo (andersom zal nog moeilijker zijn).

xxx - piet pluis 02-11-2004 18:37 (first draft)
Een probleem: Hoe goed het ook zit met de profilering van spraakbrakers, hoe zeer en hoog het ook gewaardeerd word dat intellectuelen bestaan, hoe ver de specializatie van deze bedrijfstak en passie ook tot voorbij het absurde gedoogd en toegejuichd word, voor hun tegenpolen en evolutionair gezien, beroerd maar waar, tweelingbroers (zie joyce over shem : shaun, veel ouder werk zoals gilgamesh : enki, plato : socrates, pythagoras : aristotle, schiller : goethe and of course jacob : esau), voor de veelwoordigheidsluxe missende gewelddadigen dus, zijn socializaties in heel andere vormen en beslist niet in de zelfde mate weggelegd, relatief weinig beroepsvechters worden beloond met redelijk inkomen en de meeste zitten in het dwangkluizerig discipline circuit bekend als ‘defensie’ dat de hoogste organizatie graden alsmede afgeworpen vruchten voor zich opeist. ----- Ik voer u hopelijk een omgekeerde wereld voor ogen en help u die te doorzien met te zeggen dat het georganizeerd reizen (krisisgebiedendienst) de perversie van het jonge mannen eigen wilde zwalkstadium OP ZUIVERST INDIVIDUELE SCHAAL teneinde zich via zelfvinding INTERSOORTGENOOTSCHAPPELIJK te hereiken en in het ware ondernemersschap op te gaan is. Dit leeftijdsstadium als dragende tak van bevredigend antwoord (formule vorm) op roeping (in de woestijn aanboom vraag) is helaas in het hoogst hierarchish geregeld delegatie en kommando vaatje terechtgekomen waaruit vroeger konolizatie en imperialistische oorlogen getapt en doortrapt voortvloeiden. Hoewel, . . .vroeger??? Er word tot op de verlichte dag van vandaag(, al ziet het er naar uit dat het een heeeeele zwarte in mineur stemmende word) gretig voortgeborduurd op het patroon ofwel doorgeprodu- en –voceerd (met alle mogelijke machtmiddelen en mechanismen) aan het opwekken van (door westerse partijdigheden der OVER- INPLAATS VAN ZELFBEHEERSING, hun op grootst mogelijke schaal uitgeoefend fetishisme almaar meer fnuikender vormen van) fundamentalisme, een tak van sport die weinig betere keus laat dan in het leger van verliezers de volgende te zijn met het minste te verliezen. Welke grote Bush bewonderende orcdork (blind voor het feit dat ie zich als de aller euvelste arabier, nee laat ik precieser zijn, semiet gedraagt en op de elitaire en mediale overdondermachtsvuilehanden onder hen gedragen word) valt als volgende onder het mes om plaastvervangend als naief zondebokje voor diens misdaden te boeten???? Ook Theo van Gogh was heilig en navenant stilzwijgend overtuigd van de juistheid van deze westerse manier van geweld monopolizatie en export (ik heb hem nooit over Bush ((en deze pop bespelers)) zien of horen schelden; het heilig huis achter zijn ogen was een beoging van hem maar toch of mischien juist daarom, zag hij dat niet scherp); hij moest aan de lijve ondervinden dat lang niet iedereen er zo over denkt.

Hij wilde het zijn en was het ook, een nar, en dacht met een dergelijk skurileuze status desnoods onder de vuurlinies door te kunnen kruipen maar Catshuis ambierenden en hun narren behoeven het beschermde hof even zeer en niet maar zo af en toe even. Beide slimme edoch misrekenwonders glimsteendonders en biezonder brutaal heengezonden boergonders bewonderden James Joyce, mischien zelfs zonder het zichzelf bewust te zijn en daarom des te meer mateloos, mateloos. JJ poogde zich van alle aardse wortelen ter compensatie extra heftig physiek weg te rukken aangezien en naargelang hij er mentaal vreselijk veel moeite mee had (getuige zijn voorkeur voor mooie herinneringen; ik kom daar later nog op terug). JJ was de grofbekker aller al te schijnbaar veilig gewaande heilige huizenslopers (hij probeerde in alle talen beledigingen met kinderlijk onschuldige grenzenzoekerij vermengd tot waarlijk globale proporties te brengen) maar Pim en Theo vergaten dat je voor dat voorrecht een prijs dient te betalen en die buitenschot blijf kosten voldeden ze allesbehalve (dankzij hun verknochtheid aan de goed geregelde, eerlijke en vooral niet aan huidig amerikaans imperialisme medeplichtige roep die ons land zich bij tijd en wijlen tot het pathetische af probeert voor te spiegelen en in te prenten). Een van de bekendste uitspraken van JJ was datie er vrede mee gemaakt had zijn leven in het teken van ‘silence, exile and cunning’ te moeten slijten terwijl Pim en Theo dachten gewoon het slagveld te kunnen blijven doorkriskraskruisen (een kris, is dat niet een koppensnellermes uit iets minder roemruchte fase nationaler herinnering?), ook na de onmenselijke spelverruwing die ik op het konto plaats van de zelfde krachten die in rusland volkeren mengde en dus verwarde, aan het zweten zette en er toen als dank 20.000.000 van over de kling jaagde, een verhaal dat sindsdien zorgvuldig met de holocaust deken is toegedekt. Hoe zwaar dit weegt zullen we bij de volgende standrechtelijke executie weten als ditmaal de slachtoffers ook Bush supporters zijn maar verder nooit een woord aan ’s vrouwen lot onder welke van de monotheismen dan ook, vuil gemaakt hebben.

Het pc advies toch vooral met elkaar te gaan praten keur ik af want van praten komt ruzie maken. Het gaat met of te veel geduld en te weinig begrip of omgekeerd, gewoonweg niet goed.

Zelfs en eigenlijk ook vooral op grote afstand is dat zo, flame wars zijn een onschuldige voorvorm van naschokkend imperialisme als het mee gaat zitten. (ze hebben het grote voordeel van minder verdachte luchtjes en economische afhankelijkheid, de veiligheid van de knop die na een knip rollen niet omdraait maar wel opheft). Fortuyn en van Gogh maakten de fout Ik krijg weinig gehoor onder eigen volk en dus richt ik mij, beste moslims, aan de redelijken onder jullie.

Wees dus wijzer en verlaat voortijdig het slagveld (wat daardoor veel overzichterlijker word zodat wij jullie des te effectiever en definitief van je fundamentalisten kunnen verlossen, die natuurlijk hun paradijsje op aarde in tegenstelling tot jullie, (toch?) niet zonder slag of stoot zullen opgeven).

Hollander zijn betekent wereldburger kunnen willen wezen en hoewel dat laatste zeker ook de ambitie van de fundamentalist is. zijn zijn methoden hoogstens in het slachthuis op hun plaats en ook daar heb ik al vanaf mijn 8ste levensjaar vraagtekens over opgelopen. Ik heb het contrast tussen de . .eh .. inhoudende en vertragende werkwijze (voor ons) en de ongezond heftige remmeloosheid van publieke (en zoals bekend prive) passie eh . .. belijdenis van volkeren (onder zich) nogal problematisch gevonden tot ik de balans tussen physieke en emotionele overhitting een beetje begon te begrijpen. Het schijnt mij te gelden voor allen zulker die hun zonnebescherming en/of autonomie kwijt zijn geraakt (waarover, nogmaals, en nog lang niet genoeg, HET WESTEN HEEEEL DIEP DOOOOR HET STOOOOOOF DIENT TE GAAN EN ZICH VOOR STOFGANG DIENT AAN TE DIENEN !!!!!!!* --- * ik verwijs naar de eerste zin die op haar beurt aan ouder werk refereert.

Hoe het ook zij, ik denk dat jullie in Schotland meer geluk en zo niet genoeg gemoedsbekoeling toch allicht, graag zelfs, nog een graadje meer verkilling op de koop toe zullen nemen als er veel meer van dit soort berichten vandaan komen: http://portland.indymedia.org/en/2004/11/301690.shtml # Scotland officials reconsider porn as hate speech against women
11:18 Nov-02 (4 comments) –--- ik heb er het volste vertrouwen in dat de beroemde arabische discretie die liever in stilte mijmert en die de sensuele herinneringen aan en echos van een vol en hoog opbloeiende, schaduwrijke en waterstromen doorkruiste woestijn dierbaarder zijn dan er ordinair en nog meer wonden slaand in lopen te vroeten met monsterlijke apparatuur wat dat betreft aan een half woord genoeg heeft.


Ik begon ermee nogal eufemistisch te stellen dat de man van de (geweld)daad zich nergens eens vergelijkbaar aan de pennekrasser en keelschraper kan laten gaan. Evolutionair gezien zullen geen van beiden ooit overhand krijgen en hun doelwitten moeten missen.
Ik zelf plijt al jaaaaren vruchteloos voor sublimering en het richten van agressie op reeds dode dingen, waarbij (hoe weerbarstiger het lijdend voorwerp, harde rauwe rots, en des te doortastender het onderwerp met slim genoeg gekozen werkwoorden omspringt) zowaar het wonder geschied dat er een tot ver voorbij direct betrokkenen een almaar stijgende hoeveelheid van zinnen onstaat die vanaf in goede orde gevolgde gegevens, namelijk 'juist begrepen agressie' (hetwelks goddelijk potentiaal paradox maar waar, alleen via toepassing op allernederigste rangorden der schepping realizeerbaar is) via deze 'konstruktieve kracht (op nederig oer en toch altoos wieder aktueel pril begin, namelijk stof, steenmeel) toepassing' en het water zon tijd en vruchtbare bodem een uitzinnig bonte verzameling levenswegen hebben mogen aanvangen. Tot vermoeiens toe heb ik deze alle koeiewaarheden ver overstijgende principes keer en keer in zo simpel, kort maar kompleet edoch bondig mogelijke formules zoals deze gegoten maar wat gebeurt er om me heen? Men polarizeert en het komt tot wanordelijk geweld.

Next best solution: Geef de botterikken beoefeningsmogelijkheden die status en bestaansmiddelen doen binnenstromen; dat kan als volgt: organizeer gevechten tussen mensen die idio(to)logisch elkaar bloeds letterlijk kunnen drinken. Aan elkaar gewaagd zijn is belangrijk, zoek tegenstanders die evenveel wegen en pas ook andere kunstgrepen toe die gelijke strijd garanderen zoals even lange messen, vechten tot de dood erop volgt OK. We laten daarmee glansrijk zien dat de buigzaamheid en integratiebereidwilligheid heus niet van 1 kant hoeft te komen.
Onder seculieren bevinden zich ook mensen die bloedsport kunnen waarderen en de tolerantie ervoor zal door huidige omstandigheden zo dramatisch gestegen zijn dat er van een regelrechte honger ernaar gesproken kan worden. Gat in de markt.

Dat marokkanen niet uit kollektieve schaamte stante pede massale remigratie organizeren na zo'n geval heeft me na al die vele zinloze moorden telkens weer verbaasd*. Dus dan maar een bijdetijdsere manier bedacht om dat schorem tussen de nieuwhollanders die ons land niet uit te schaambranden zijn uit te dunnen. Er gaan trouwens in dit land ook altijd maar weer of liever nog steeds genoeg mensen vrijwillig het leger in. Verkoop kaartjes om aan eerstgenoemde doeleinden tegemoet te kunnen komen. Het geweld komt toch wel om het in zo goed mogelijke banen te leiden en de uitlaatkleppen zo te doseren dat er geen onschuldige slachtoffers onder de omstanders vallen moeten we dit in het vrijwilligersvlak zien te trekken.

*Ik heb me al jaren geleden als voorstander van repatriering uitgesproken en om dat niet op een gespleten manier te doen wil ik er bij deze aan toevoegen dat het gepaard moet gaan met een even intensieve kampagne om nederlanders de onzin van mulitcultuur in te helpen zien en uit gekleurde landen terug te lokken en krijgen.
Vaarwel Theo, ik zal je missen; de allergrootste Hollywood triomfen zijn er niet van gekomen maar ze waren je in ieder geval door mij van harte gegund.

Komislang

spraakbrakers? Tja...
by Brian Wednesday, Nov. 03, 2004 at 3:40 PM

Wat grappig dat je zowat halverwege je volstrekt onverteerbare tekst het woord "spraakbrakers" gebruikt. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen... of wat dacht je van "schriftschijters"?

vervolg
by piet Friday, Nov. 05, 2004 at 12:35 PM

http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=7734

Verdachte 'product van Nederlandse samenleving'. – Fatima Mernissi --