arch/ive/ief (2000 - 2005)

Vlaamse regering in de bres voor onafhankelijke media?
by han Soete Thursday, Oct. 28, 2004 at 12:10 AM
han@indymedia.be

Op vraag van Eloi Glorieux (Groen!) werd op 21.10.2004 in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een vraag behandelt over de inbeslagname van de indymedia servers. Het antwoord van Geert Bourgeois bevoegd voor media & buitenlandse aangelegenheden (van de Vlaamse gemeenschap) was zonder meer verrassend.

De inbeslagname gebeurde volgens Glorieux op vraag van het Amerikaanse FBI, vermoedelijk op verzoek van de Zwitserse en de Italiaanse autoriteiten. De inbeslagname verstoorde de werking van een twintigtal regionale Indymedia-websites, waaronder die van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. Glorieux sprak van een "censuur-actie" tegen de andersglobaliseringsbeweging, en vroeg zich af of het toeval is dat de inbeslagname gebeurde in dezelfde week waarin Indymedia actie voerde tegen belastingsparadijzen, witwasoperaties en fiscale amnestie. Volgens hem zou vooral de Zwitserse overheid zich door deze actie aangesproken voelen. De Italiaanse overheid zou, aldus nog steeds Glorieux, al sedert de G8-top in Genua een bijzondere interesse voor het doen en laten van de anders-globalisten in het algemeen en Indymedia in het bijzonder aan de dag leggen.

Glorieux: "Deze onaanvaardbare politieactie ruikt meer naar intimidatie dan naar misdaadbestrijding. De servers werden inmiddels teruggegeven, maar ze zijn natuurlijk gehackt. De reden van de inbeslagname is nog steeds onduidelijk. De anti-terrorismewetgeving op basis waarvan de inbeslagname zou gebeurd zijn, doet ons belanden in een schemerzone tussen legale en niet-legale politie-optredens. Ik vraag dat de minister het nodige doet om opheldering te vragen over de oorzaken en de redenen van het politie-optreden".


Minister Geert Bourgeois, die zowel vanuit zijn bevoegdheid voor media als voor buitenlandse aangelegenheden (van de Vlaamse Gemeenschap) antwoordde, herinnerde eraan dat het regeerakkoord een groot belang hecht aan de pluriformiteit van het media-aanbod. De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd door de grondwet en door internationale verdragen inzake mensenrechten. Onafhankelijke journalistiek moet aangemoedigd worden, en is sinds het decreet van 7 mei 2004 (over vrije nieuwsgaring) niet meer aan een voorafgaande machtiging onderworpen. De minister: "Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat de autoriteiten een verklaring geven voor de inbeslagname. Een brief voor de Amerikaanse ambassade ligt klaar en zal in de loop van de dag bezorgd worden. In de brief uit ik mijn verontrusting over de gebeurtenissen en vraag ik om duidelijkheid".

Het antwoord van Geert Bourgeois getuigde alvast van meer principe-vastheid dan dat van federale minister van binnenlandse zaken Dewael. Wij kijken alvast uit naar het antwoord van de Amerikaanse ambassade want tot op vandaag is er nog steeds geen opheldering in de hele zaak.


bron: http://lvb.net/item/613 (de weblog van Luc Van Braekel)

Het volledige verslag mogen we eerstdaags verwachten op de website van het Vlaamse parlement: http://www.vlaamsparlement.be