arch/ive/ief (2000 - 2005)

[Opinie] Een coalitie met het Blok?
by Lieven Vandelanotte Wednesday, Jun. 16, 2004 at 12:09 PM

De roep om het Vlaams Blok eindelijk mee in het bad te trekken wordt steeds luider, ook bij de achterban van de grootste politieke formatie, CD&V/N-VA. Lieven Vandelanotte ziet drie goede redenen om dat niet te doen.

De vraag om het Blok bij het bestuur te betrekken is begrijpelijk, en kan om verschillende tactische redenen een interessante optie zijn: de kans dat een deelname de opgang van de partij stopt, en de weeklacht dat één miljoen kiezers niet gerespecteerd worden doen verstommen, zijn er twee van.

Toch zijn er minstens drie redenen van inhoudelijke en praktische aard waarom het met name voor CD&V/N-VA, de formatie die aan zet is, hoegenaamd niet evident is op de "uitgestoken hand" van het Blok in te gaan. Alle drie hebben ze betrekking op de vraag of met het Vlaams Blok, in haar huidige gedaante, het beter bestuur waar de veel geciteerde "mensen" om vragen, tot stand kan worden gebracht.

Het politieke personeel van het Blok bestaat voor het grootste deel uit mensen die de voorbije vijf jaar bitter weinig gepresteerd hebben in het Vlaamse (en het Europese) parlement. Dat heeft onder meer De Standaard op basis van objectieve criteria, zoals het aantal vragen om uitleg, het aantal interpellaties of het aantal voorstellen tot decreet, duidelijk aangetoond in hun beoordelingen die kort voor de verkiezingen gepubliceerd werden. Dat Blokmandatarissen geen feitelijke bestuurservaring hebben, kun je hen tot op zekere hoogte niet kwalijk nemen, maar dat het leeuwendeel van hun politieke personeel enkel op de stemknopjes duwt om vervolgens aan de kassa te passeren is een serieus manco. Met enkele bekwame kopstukken alleen red je het niet als bestuurspartij: je hebt ijverige denkers en doeners nodig in het parlement, in de commissies, en in de partij; het Blok heeft nog altijd te weinig van dat soort mensen. Het is weinig aanlokkelijk voor een politieke formatie met initiatiefrecht om haar lot te verbinden aan dat van een partner die niet de minste geloofwaardigheid bezit op bestuurlijk vlak.

Hoezeer het Blok zijn veroordeling ook contesteert door allerhande weinig terzake doende verdachtmakingen die getuigen van weinig respect voor onze democratische instellingen, de veroordeling is een zwaard van Damocles dat tot november boven het hoofd van de partij hangt. Bovendien gaat de Cassatieprocedure eigenlijk alleen over procedurekwesties; over de grond van de zaak is een omstandig gemotiveerd oordeel geveld, dat ook door recente propaganda, onder meer het anti-islampamflet van Rob Verreycken, bevestigd wordt. Stel dat een politieke formatie met initiatiefrecht nu het avontuur zou durven aangaan met het Blok, wat gebeurt er dan als de uitspraak in Cassatie bevestigd wordt? Op dat moment zou een regerende partij definitief en onomkeerbaar schuldig bevonden zijn aan racisme, ingevolge een wet die geen anti-Blokwet is, maar een wet die ons land overeenkomstig het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) net als elk land dat dit Verdrag onderschrijft, heeft ingesteld. Die wet schrappen betekent onze ondertekening van het EVRM opzeggen en uit de Europese Unie stappen. Wat gebeurt er op zo'n moment? Blijft de regering rustig bestaan en toekijken terwijl één coalitiepartner zichzelf even ontbindt en opnieuw uitvindt, en verder niets aan de hand? Dit is complete politieke sciencefiction.

Wie er het programma van het Blok voor deze verkiezingen op naleest, tuimelt van de ene nietszeggende gemeenplaats in de andere, met nauwelijks concrete maatregelen en - op het refrein na van de "meer dan 11 miljard euro" die naar Wallonië zou vloeien en waarvan alle budgettaire heil verwacht wordt - geen enkele poging tot becijfering: "Het Vlaams Blok wil dat de politiek zorg draagt voor het leefmilieu", "Het Vlaams Blok vindt dat de overheid moet investeren in de wetenschap." Daar kan geen zinnig mens tegen zijn, maar wat daarvoor moet gebeuren, blijft onnoemelijk vaag. Verder heeft het onderwijs volgens het Blok vooral nood aan strengere normen in de klas, en mag een school vooral geen "propagandamachine voor de multiculturele samenleving" zijn. Aidsbeleid mag niet langer gekenmerkt worden, zoals dat volgens het Blok nu is, door "solidariteitscampagnes met seropositieven", en zware straffen moeten voorzien worden voor mensen die hiv "verspreiden". Voorts hebben "alleen politieke vluchtelingen uit Europa recht op asiel" - er zij op gewezen dat dit in strijd is met de EVRM, en dat ons land zich aan dit voorstel dus niet kan houden als het dat al zou willen.

Als je het bijzonder zwakke programma van het Blok naast dat van bijvoorbeeld CD&V legt, zie je een hemelsbreed verschil, niet alleen in termen van inhoud en aanpak, maar ook in termen van degelijkheid, haalbaarheid, becijfering: op basis van de huidige toestand die telkens kort geschetst wordt, ook met cijfermateriaal, worden concrete doelstellingen vooropgesteld en maatregelen om die te bereiken voorgesteld en becijferd. Een wereld van verschil.

Met deze drie redenen hou ik mij ver van de grote woorden die over het Blok gebruikt kunnen worden. Nochtans schuilt ook daar een niet te verwaarlozen motivatie tegen coalitievorming met het Blok: de fundamenteel negativistische instelling van het Blok, de nog steeds discriminerende elementen in hun huidige standpunten en programma, de ronduit racistische stellingnames uit het verleden zoals het zeventigpuntenprogramma, waarvan sommige Blok-kopstukken nog steeds weigeren op een ondubbelzinnige manier afstand te nemen, het gewelddadige verleden van sommige mensen die ook nu nog tot de partij behoren, allemaal zijn het feiten die niet in overeenstemming te brengen zijn met de christen-democratische waarden van medemenselijkheid, barmhartigheid, naastenliefde. Het is dan ook het goede recht van CD&V/N-VA om vooraf duidelijk te maken aan de kiezers dat zij, net als alle overige partijen, niet met het Blok regeert. Het Vlaams Blok weet dat, zijn kiezers weten dat, en de kiezers van CD&V/N-VA weten dat. Zich daar niet aan houden is ook kiezersbedrog. Dat zij die binnen de christen-democratische achterban voor een Blok-coalitie pleiten daar eerst eens goed over nadenken.

Wat betekent het om respect te hebben voor de uitslag van de verkiezingen? De burger die op het Blok stemt, weet dat dit een oppositiestem is. Zo beschouwd wil deze burger niet eens een beleid: deze burger wil klagen. Sommigen onder hen klagen terecht, wegens sociale problemen, onrecht dat hen werd aangedaan, schrik die voor hen reëel is. Anderen komen niets tekort, hebben een goede baan en een gelukkig gezin, maar klagen toch. Mensen met problemen kunnen geholpen worden; misnoegde, verongelijkte en zonder reden kankerende mensen kunnen enkel zichzelf helpen. Het heeft geen zin die laatste groep kiezers naar de mond te praten: zeg waar je voor staat, toon aan dat het ook anders kan, boek zoveel mogelijk goede resultaten. Enkel een eerlijk no-nonsense beleid, dat niet voortdurend stilstaat om zichzelf aan het publiek te verkopen, maar dat voortwerkt in relatieve stilte en absolute ernst, komt iedereen ten goede.

Als het Blok vandaag niet mee onderhandelt over een regeringsvorming, heeft het dat enkel en alleen aan zichzelf te danken. Pas na de uitspraak van Cassatie in november, en dan nog enkel wanneer het zijn zeventigpuntenprogramma en racistisch verleden eindelijk eenduidig en ondubbelzinnig afzweert, en een geloofwaardige afvaardiging van actief politiek personeel naar het parlement stuurt, kan het in de toekomst mee aanschuiven bij coalitiebesprekingen. Nu niet.

Lieven Vandelanotte
(De auteur is onderzoeker aan de KU Leuven.)

Overname uit De Standaard van 16.06.2004 (http://www.standaard.be/) met toestemming van de auteur.

tsjah
by Paul Wednesday, Jun. 16, 2004 at 5:04 PM
joshuah@gnostica.be

Liever van niet natuurlijk, maar men vergeet maar 1 ding: een regering met een onduidelijk programma (de tripartite dus), het verzwijgen van het blok, het blok als grote oppositiepartij, het proces dat nog eens over gedaan zal worden = winst voor het blok.

Wie wil dat het Blok binnen een paar jaar de volledige meerderheid behaalt, kijkt dus maar beter naar de andere kant. Leuk is het niet, correct al helemaal niet, maar het Blok moet er deze keer bij. Waarom net nu? Omdat de kiezers een signaal willen ten eerste, ten tweede omdat het blok nu nog niet die grote centrumpartij is die ze wil worden (en dus makkelijk op hun bek kan gaan), en ten derde omdat ze ongetwijfeld op hun bek zullen gaan. Het blok kan niet anders dan klagen en zagen, maar als zij zélf een regeringspartij zijn zullen die mensen die erop stemmen bij wijze van protest ook daar niet meer terecht kunnen.

Het zal tanden bijten worden, we gaan geen leuke tijden tegemoet, maar dit is nu eenmaal de manier om het blok klein te krijgen. Het zal moeilijk zijn maar we moeten daarin doorzetten. Vanzelf zal het Blok niet weg gaan. Laat ze hun vingers verbranden.

en ondertussen dan...
by an Thursday, Jun. 17, 2004 at 2:47 PM

beste paul, ik kan je bedenking begrijpen, maar wat dan van de deze:

1. laat het blok aan de macht en je zit ondertussen met minstens 6 jaar stront aan de knikker (nog meer maatregelen tegen de bevolking, nog meer racisme en haat zaaien, avondklok, afschaffen van rechten waar migranten, holebi's, enz... jaren voor hebben gestreden, ...)

2. wie zegt dat het blok zomaar gaat afgestraft worden? het is niet omdat haider in oostenrijk is afgestraft, dat het ook met het vlaams blok zou gebeuren. kijk maar naar berlusconi in Italië vb. er zitten wel slimme kopkes tussen de vlaams blok-top...

3. als het enige alternatief is (zelfs voor progresieve mensen) om het vlaams blok mee te laten regeren, dan vind ik dat zeer triestig. is het niet de hoogste tijd dat iedereen in actie schiet: enerzijds de media op hun verantwoordelijkheden wijzen (vb zendtijd) - zodat er echt plaats komt voor een links alternatief. anderzijds de strijd blijven voeren, in de vakbonden, op de fabrieken, in de wijken, op de scholen, ... voor een andere maatschappij (waar de mens centraal staat en niet de winst).

Ik wil echt niet eerst het fascisme meemaken vooraleer er een andere maatschappij komt. Ik wil de hoop nu al niet weggooien. Als progressieven gaan we de strijd nu toch al niet opgeven? Hasta la victoria siempre !

@Paul: lees ook hier
by Alain Claessens Saturday, Jun. 19, 2004 at 4:07 PM

http://archive.indymedia.be/news/2004/06/85955_comment.php#86170

Groenten uit Aarschot