arch/ive/ief (2000 - 2005)

DIVA-Nieuws 18
by Mediadoc Monday April 09, 2001 at 03:51 PM
mediadoc.diva@skynet.be

DIVA-Nieuws 18 7 april 2001 e-berichten voor de Vlaamse documentairesector maandelijkse uitgave van Mediadoc ( Rogierstraat 217, 1030 Brussel, tel & fax 02/219.93.13) & DIVA (het netwerk van de Vlaamse documentairesector)

DIVA-Nieuws 18
7 april 2001
e-berichten voor de Vlaamse documentairesector

maandelijkse uitgave van Mediadoc ( Rogierstraat 217, 1030 Brussel, tel & fax 02/219.93.13)
& DIVA (het netwerk van de Vlaamse documentairesector)


Inhoud DIVA-Nieuws 18

1) 70 miljoen fr. extra voor Nederlandse documentaire
2) Vlaamse documentairefilmsector stelt Beleidsnota voor

 Open brief aan mediaminister Van Mechelen & cultuurminister Anciaux
 Lijst ondertekenaars van de nota
 DIVA's Documentaire Beleidsnota nr 2
3) Opinie: 'Mama Cinema' gezocht voor 'Vlomse film'
4) S.O.S. Koninklijk Belgisch Filmarchief & Filmmuseum
5) Viewpoint nr 7: een succes
6) Agenda
7) Op komst in 'BEWOGEN LEVEN'

 * Omtrent DIVA-Nieuws: bericht aan de lezers
 * DIOGENES nr 1
 * Abonnementsinformatie

Beste Lezer, Ziehier alweer een nieuw nummer van DIVA's e-nieuwsbrief. Uit uw reacties op de eerste email-editie onthou den we dat zo'n e-nieuwsbrief niet te lang mag zijn én dat het belangrijkste vooraan moet zitten. Vandaar dat we vaker (quasi maandelijks, met een pauze in de zomer) een dunne (nu ja ...) nieuwsbrief zullen verzenden dan alles op te sparen voor een lijvig nummer. Veel leesgenoegen gewenst.  
Wie problemen ondervindt met het gebruik van deze e-mailberichten, kan DIVA-Nieuws nr 18 ook vinden op de website van Indymedia: www.archive.indymedia.be/diva..  


1)  70 miljoen extra voor Nederlandse documentaire 

De Nederlandse staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) trekt 3,8 miljoen gulden extra (= 69,54 miljoen BEF extra !) uit voor documentaires. Met deze uitbreiding erbij stelt het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties in 2001 in totaal 8,9 miljoen gulden (= 162,87 miljoen BEF !) beschikbaar voor docu mentaires. Van der Ploeg geeft het fonds nu meer armslag voor programma's met een vernieuwend karakter, waaronder maatschappelijke documentaires. De NOS noemt het 'fantastisch nieuws' Ter vergelijking volgende Vlaamse cijfers: het Fonds Film in Vlaanderen kende in 2000 voor 151.495.000 BEF productiepremies uit aan Vlaamse langspeelfilms. Korte en middellange fictie (+ animatie) was goed voor 33.900.000 BEF. Totaal: 185.395.000 BEF. Voeg daar nog de 100.700.000 BEF bij voor televisiefictie (voorna melijk voor 'De Vorlats' en 'Team Spirit' - de serie) dan kom je aan 286.095.000 BEF subsidies voor fictie. De  documentaire kwam - postproductiepremies inbegrepen - uit op 21.425.349 BEF productiesteun.  Vergeleken met onze noorderburen geeft Vlaanderen dus ongeveer 8 keer minder uit aan subsidies aan documentaires ...  Ondertussen slaagt Vlaams cultuurminister Bert Anciaux er in om steeds weer opnieuw (eerder ging het o.a. om theater en dans) honderden miljoen extra te bekomen voor één van zijn culturele bevoegdheidsdomeinen. Eind februari bleek de minister 1,3 miljard frank extra te kunnen besteden aan de Vlaamse culturele centra. Wanneer bekomt Mediaminister Van Mechelen van de Vlaamse regering meer geld voor zijn culturele bevoegdheden (in de media) ? En wil minister Anciaux ook eens denken aan het door Filip Callewaert en anderen gelanceerde voorstel om via de culturele centra meer Vlaamse films (documentaire en andere) tot bij het publiek te brengen ?
  Bronnen: ANP/Rob Rombout/'Film & Televisie' 

2) Vlaamse documentairefilmsector stelt Beleidsnota voor 

Open brief aan mediaminister Van Mechelen & cultuurminister Anciaux 

Geachte Heren Ministers,  DIVA mag deze zomer zijn vijfde kaarsje uitblazen. Als overlegplatform voor de Vlaamse documentairesector (waar zowel makers, producenten, verdelers, festivalmensen, docenten, journalisten als andere mensen die zich voor de documentairefilm en televisie inzetten, welkom zijn) heeft DIVA zijn nut bewezen. Dat bleek begin maart nog op Viewpoint, waar een vijftigtal mensen de debatnamiddag bijwoonde.  Na ons dus vijf jaar op diverse manieren voor de documentaire te hebben ingezet (op Vlaams, Belgisch en Europees niveau), hebben we nu onze visie op de documentairefilm en -televisie, opnieuw uitgewerkt in een tweede editie van de Documentaire Beleidsnota uit 1996. Die nota werd destijds door een vijftigtal mensen ondertekend. De nieuwe versie vond de jongste twee weken steun bij meer dan zestig mensen waarvan er velen de nota loofden om zijn evenwichtigheid en volledigheid. 

Eén en ander doet ons hopen geachte heren ministers, dat u met de inzichten van de documentairesector rekening zult houden bij de uitwerking van het Vlaams media- en cultuurbeleid. We wensen u alvast veel inspiratie toe.
 met vriendelijke groeten,
 jan-pieter everaerts

 

De ondertekenaars van DIVA's Documentaire Beleidsnota 2 (7/4/2001): 

Dave Algoet, Bert Beyens, Daniel Biltereyst, Peter Brosens, Frans Buyens, Kobe Cannaerts, Filip Callewaert, Lydia Chagoll, Joke Collier, Raf Custers, Geert De Belder, Jan De Breucker, Wim Depoorter, Bernard Desmet, Martin Dewitte, Erik Dormaels, Mark Doms, Dirk Dumon, Jan-Pieter Everaerts, Guy Faes, Patrick Freyssen, Karel Geldhof, Eric Goeman, Lieven Godderis, Johan Grimonprez, Jean-Noël Gobron, Luc Gub bels, Tom Haesen, Lieven Herregods, Willem Hesling, Henk Heuts, Georges Kamanayo, Jaap Kruithof, Peter Krüger, Sacha Kullberg, Jef Laenen, Erik Martens, Wilfried Mathijs, Gerrit Messiaen, Rudolf Mestdagh, Paul Pauwels, Marie-Jose Pijnenburg, Alain Quatteau, Rob Rombout, Steven Schoukens, Dave Sinardet, Estelle Slegers, Han Soete, Werner Strouven, Kevin Suetens, Roel Van Bambost, Anne Vandeputte, Karen Vander borght, Bram Vanderlinden, Luckas Vander Taelen, Pierre-Yves Vandeweerd, An Van Dienderen, Hugo Van Dienderen, Herman Van Eyken, Johan Vanheddegem, Tom Van Herzele, Miel Van Hoogenbemt, Wim Van Rompaey, Luc Verbiest, Jan Vromman en Jeanine Weyers.  


DIVA's Documentaire Beleidsnota nr 2

Deze nota van DIVA (het netwerk van de Vlaamse documentairemakers en -producenten) is bestemd voor de ministers van media en cultuur, de leiding van de omroepen en alle anderen met verantwoordelijkheid in het Vlaams audiovisueel mediabeleid.  Bedoeling van deze nota is aan te tonen dat de overheid (bijgestaan door o.a. de omroepen) via een batterij van maatregelen in diverse domeinen, wel degelijk een beleid tot stand kan breng en dat de documentaire traditie in Vlaanderen nieuw leven kan in blazen en ons weer aanslui ting helpt vinden bij de bloei van de documentairefilm in bv. Franstalig België en Nederland.  

Inleidend:
Argumenten voor een uitgebreide Vlaamse documentaire productie

Naast zijn educatieve, poëtische, ontspannende en andere functies dient de documentairefilm in een demo cratische samenleving een maatschappelijk emanciperende rol te kunnen vervullen. Documentaires zijn immers geschikt om op weloverwogen, grondig uitgewerkte wijze te informeren over de werkelijkheid achter de nieuwsflashes, om dieperliggende oorzaken, wereldwijde relaties of evoluties op lange termijn te duiden. Documentaires kunnen een audiovisueel inzicht verschaffen in het hoe en waarom van dat wat elders te kort, te oppervlakkig en te eenzijdig voorgesteld wordt.
Omdat de documentairefilm aan de oorsprong ligt van tal van vernieuwingen in de film- en televisiecultuur (de documentaire film als de 'R&D' van de av-sector), is de documentaire voor een cultuurgemeenschap zoals de Vlaamse ook uiterst geschikt om een eigentijdse beeldtaal te ontwikkelen.  

1. Voorstellen inzake de productie  

 1. Zoals de andere filmverenigingen vraagt ook DIVA dat de Vlaamse overheid meer middelen (financieel, organisatorisch ...) ter beschikking stelt van de (Vlaamse) film in al zijn genres en categorieën. Vermits DIVA opkomt voor de documentairefilm betreffen onze voorstellen in eerste instantie de documentaire, maar het is duidelijk dat veel van onze voorstellen ook opgaan voor bijvoorbeeld de korte en lange speelfilm, de experi mentele en de animatiefilm. 
 2. Inzake de productiesteun, vragen we dat er jaarlijks een bepaald percentage van het subsidie budget uitgetrokken wordt voor documentaires. Wordt het voorziene bedrag wegens een tijdelijk tekort aan waarde volle projecten, in een bepaald jaar niet opgebruikt, dan dient het resterende bedrag overgedragen te worden voor documentaire projecten in het volgende jaar. 
 3. Het is noodzakelijk dat documentaire projecten niet enkel op basis van een scenario maar ook op basis van research, prospectie en/of projectdossiers beoordeeld worden. 
 4. Meer dan tot nu toe het geval was, moet het Vlaams filmbeleid synergieën ontwikkelen met het Europees filmbeleid. Europese coproducties moeten ook door Vlaanderen ondersteund worden. 
 5. Het Autonoom Filmfonds moet de oprichting mogelijk maken van Vlaamse productie-ateliers. Die kunnen onze cineasten (documentaire en andere) een minimum aan structurele ondersteuning bieden: inzake infrastructuur (ateliers als 'trefcentra'), materieel (goedkope apparatuur) en financiële en distributie-ondersteu ning. Geleerd kan worden van de ervaringen van de Franstalig Belgische 'productie-ateliers & onthaalstructu ren' én van Scandinavische ateliers.  

2. Promotie, distributie & vertoning  

 1. Vlaamse documentaires (lange en korte) moeten subsidies ontvangen voor promotie. Filmdistributeurs die documentaires verdelen zouden door de overheid structureel ondersteund kunnen worden. 
 2. Via een deskundige marketingstrategie moet de Vlaamse Gemeenschap de binnen- en buitenlandse zichtbaarheid van onze documentaires bevorderen. Dit kan o.a. via een grotere aanwezigheid op nationale en internationale festivals en markten. In eigen land moeten de inspanningen beter ondersteund worden die voor de documentaire geleverd worden door o.a. het Brussels Internationaal Filmfestival, door 'Filmer à Tout Prix' (Brussel) en door Viewpoint (Gent). 
 3. Er zijn duidelijke afspraken nodig opdat meer Vlaamse documentaires dan tot nu toe het geval is, op de Vlaamse omroepen vertoond kunnen worden.  
 4. De Vlaamse Gemeenschap moet een gestructureerde inspanning leveren om documentaires vlot te laten circuleren in diverse circuits van de Vlaamse Gemeenschap die hiervoor in aanmerking komen (culturele centra, het onderwijs ...). Ook distributie via de nieuwe media (DVD, Internet ...) verdient ondersteuning.  

3. De omroepen  

Zowel voor de productie als de distributie van documentaires zijn de Vlaamse omroepen van essentieel belang.  

 1. Aan de VRT-leiding vragen we om naast de 'opdrachten' aan documentaire- en reportagemakers en naar het voorbeeld van buitenlandse openbare omroepen, meer coproducties op te zetten met Vlaamse makers (en producenten) van creatieve en auteursdocumentaires. De VRT dient daarbij - in een sfeer van wederzijds begrip en bekommernis om de wederzijdse noden en verwachtingen - de onafhankelijke documentairemakers de nodige inhoudelijke en vormelijke vrijheid te geven, zodat zij kunnen zorgen voor vernieuwing én voor het aan bod laten komen van belangrijke maatschappelijke onderwerpen. De coproducties moeten op 'toegank elijke' uren worden uitgezonden, ondersteund door de nodige promotie. Dankzij de 'inzet' van de onafhankelij ke documentairemakers kunnen deze coproducties voor de Vlaamse openbare omroep een sterk gewaar deerd visitekaartje worden, in binnen- en buitenland. 
 2. Aan de Vlaamse overheid vragen we de niet-openbare Vlaamse omroepen (VMM, VT4, Vitaya, Canal+ ...) in ruil voor de mogelijkheden die deze omroepen van de Gemeenschap genieten (zoals bv. de 'must carry- statuten') een 'takenpakket' op te leggen dat deze omroepen doet tussenkomen in de productie en vertoning van Vlaamse documentaires. Door de huidige programmering van de commerciële zenders krijgt een groot deel van de Vlamingen haast nooit nog (Vlaamse) documentaires te zien.  

4. Filmscholen & media-onderzoek 

 1. De Vlaamse film- en televisie-hogescholen dienen meer dan nu het geval is hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake studie en praktijk van de beginnende documentairemakers. De overheid moet de scholen hiertoe meer middelen ter beschikking stellen zodat ze getalenteerde documentairemakers, - producenten en -theoretici kunnen aantrekken en de nodige praktijk-ateliers inrichten kunnen. 
 2. Het mediabeleid dient gerealiseerd te worden met kennis van zaken. Daarom pleiten we ervoor dat er onderzoeksprojecten komen die bijdragen tot een deskundig beleid inzake de documentairefilm.  

5. Het documentair patrimonium 

De overheden van dit land moeten het bewaren van audiovisuele programma's ernstig ondersteunen. Tevens moet ons audiovisueel patrimonium voor de volgende generaties (programmamakers zowel als kijkers) zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden (bv. via digitale opslag en verspreiding).

Tot slot stellen we voor dat overheid, filmfonds en omroepen op alle niveau's deskundige verbindings personen aanduiden voor de contacten met de documentairesector. Deze personen kunnen ook een rol vervullen in DIVA en zo de sector van binnenuit leren kennen en opvolgen.   

3) Opinie

Jan De Breuckers dwarse kijk op  filmbeleid, VFI, VRT ... deel II 
'Mama-cinema' gezocht voor de 'Vlomse film'

De aanmaak van de vzw 'Audiovisueel Zelfstandig Fonds' is in een fase gekomen die onze waak zaamheid evident maakt: het zijn de statuten, de samenstelling van regeltjes, letters en woorden, die na hun publikasie in 'de moniteur', het wel en wee van onze audiovisuele sektor voor jaren zullen bepalen. Een ontwerp (? heb jij iets ervan gezien ?) van de statuten zou aan de Raad van State voorgelegd worden. Nadien zouden die statuten met de av-sektor besproken worden. Waarom niet daarvoor ? Het ware uiteraard té demokraties geweest om even openlijk overleg te plegen met de sektor (die zoals Robbe De Hert het zo goed zei tijdens zijn show op de DIVA-Viewpoint-vergadering, "absoluut niet verdeeld is") over de opstelling van de statuten. Macht delen wordt hier eerder ervaren als linkse anarchie dan als rechtmatig. 

Heeft het VFI een reaksionair verleden ? 

Iemand trok er mijn aandacht op dat het VFI eigenlijk zou zijn ontstaan op aanstoot van de makers van bioskoopfilms, naar aanleiding van de onrust inzake de 'afbouw' van de BRT, die vanaf de start van VTM, in de lucht hing en is vleesgeworden in de VRT. Eminente videasten lagen van in den beginne dwars en misschien hadden ze toen wel gelijk, als we denken aan de geschriften van nog veel meer eminente langspeelfilmers naar de overheid, met daarin voor eksperi ment en videoviezigheid geen al te goeie beoordelingskriteria (en dit is zeer ondermaats uitgedrukt). Ik herinner me ook nog hoe bij de start het VFI op een korporatieve wijze de sektor vertegenwoordigde. Zo waren kabelslepers, art-directors en jan en alleman (bij wijze van spreken), in de beheerraad vertegenwoor digd. De kategorie waartoe ik behoorde, 'filmmaker' (dwz een eenmansbedrijf dat ALLES doet) werd voorals nog niet weerhouden als deel uitmakend van de sektor ! Later werd de struktuur van het VFI gewijzigd. Er kwamen nieuwe verkiezingen en zo kwam ik als 'filmmaker' in de beheerraad. Ik zou het eksperiment en de video met hand en tand verdedigen, maar moest helaas mijn bek houden, omdat we besloten, eerst het algemeen beleid te struktureren, om het daarna in te vullen. Het bleef geïrriteerd wachten. Vreemd is ook dat de langspeelfilmers op den duur afhaakten. Stijn Coninx diende zijn ontslag in als voorzitter. Harry Kümel stapte van de boot. Paul Pauwels werd waarnemend voorzitter. De evolusie naar dialoog met de overheid werd een echte dialoog. Een domme stoot van Paul én de sedert jaren opgekropte vetes en ouwe koeienavonturen werden de voedingsbodem voor wrange reaksies bij sommigen van de 'verre' (want ze hadden zich jarenlang van geen kanten met het werk ingelaten) sektor. Zij die buiten de strijd waren gebleven, kwamen hun vroegere poziesies weer opeisen en innemen. Daarbij werd zonder de minste nuance, kind- badwater, sop en kool door het raam gekipt. We noteren ook een schare 'non-identified persons' met duidelijk niet alleen bewegend-beeld-ambisies. O krinkelende, winkelende keunekot. Hoe dan ook kunnen we vandaag vaststellen dat het VFI zich ontwikkelde tot de promotor van een beleid dat zal moeten openstaan voor ouwe en nieuwe vormen, voor ouwe zakken en snotneuzen, voor alles wat kan groeien en bloeien in het hofke van de audiovizuelogie. Paul, merci. Het VFI - dat hadden we als een tijdje geleden besloten - heeft op zijn reünie begin maart in Gent er nota van genomen dat alle bestuursleden hun ontslag aanbieden op de eerstvolgende algemene vergadering. Er zullen dan nieuwe kandidaturen worden ingediend en een nieuwe beheerraad samengesteld. Van deze gelegenheid willen we ook profiteren om onze eerbare lezers erop attent te maken dat alleen de leden van het VFI aan de festiviteiten mogen deelnemen. Zo staat dat in de statuten. Wie zijn lidgeld niet betaalde is uiteraard geen lid. Betalen kan nog. 

D'ene veezetwee is d'andere niet 

Het valt te vrezen dat de fameuze vzw 'Autonoom Filmfonds' een beheerraad krijgt in 'spiegelbeeld' van onze zo geliefde seleksiekommissie. 'Men' is er immers aan gehouden een samenstelling te maken volgens partijpolitieke 'belangen'. Dus: twee groentjes, één en een half rood, een beetje zwart geblokt, ne gele en wat hemelsblauw, etc. Het liedje kennen we. Wie komt er in aanmerking ? Wie houdt van Mickey Mouse ?  Zo komen we natuurlijk nooit aan de beheerraad waarvan we dromen. Wellicht krijgen we een samenraapsel van gefrustreerde zakken, die de 'vlomse cinema' meer kwaad berokkenen dan goed doen. In dat geval is er voor de sektor maar één oplossing: rond dit politiek allegaartje een 'cordon sanitaire' optrekken. Dat kan als volgt. De vzw Autonoom Vlaams Filmfonds (de precieze benaming zullen we in het Staatsblad moeten lezen) wordt door de overheid gemandateerd voor de uitvoering van het filmdekreet. Daarnaast wordt de hele sektor van het bewegend beeld vertegenwoordigd in een tweede vzw die alle korporasies groepeert. Met de filmmanager (voor ons part zou het liever een filmmadam zijn - een 'mama cinema') eventueel als voorzitter. Met een mandaat dat gelijkloopt met zijn beheersmandaat bij het Autonoom Fonds. Het huishoude lijk reglement zou alle punten bevatten die het beleid bepalen. Aldus haken we de av-sektor los van politieke belangen op korte termijn, en gaan we zelf over tot de invulling van het reilen en zeilen van ons domein. De filmmanager fungeert hier als een autoriteit die, in samenspraak met zijn staf (de beheerraad van vzw II) en met de betrokken eksperts, enz. beslissingen neemt, de lakens uitdeelt, stammentwisten oplost en andere echt Vlaamse situasies weet te bemeesteren. 

Na Pasen een verrijzenis ? 

Voor wat het VFI betreft, denk ik dat de nieuwe bestuurders van de vzw kunnen overgaan tot het herstrukture ren van de zaak, zodat, net zoals in het begin, alle sektoren vertegenwoordigd zullen zijn. Ze zouden (mét of zonder de aanstormende manager) het terrein voorbereiden voor de volgende faze (mét de manager aan het hoofd) en een werkbare organisatie uit de grond stampen. Eigenlijk zie ik niet in waarom het VFI niet verder zou worden aangewend om de sektor te gerieven. Jij wel ? Onze minister van Media zei wel eens dat hij erop rekende met Pasen de audiovizuele stal te hebben uitge mest. Dat hij wete dat iedereen zowat zit uit te kijken naar de feniks die uit de smeulende asse van de Vlaam se filmdroom zou kunnen verrijzen. Dat hij rekening houde met de angsten van het bange wachten: die feniks zou wel eens een stomme kiek kunnen zijn !

jan de breucker
artiest

4) S.O.S. KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF & FILMMUSSEUM

Actie ter ondersteuning van de beide instituten 

Wij willen u hierbij vragen om dit bericht te verspreiden om zo de actie te ondersteunen van de cinefielen en vrienden van het Filmmuseum en het Filmarchief van Brussel. Deze actie is opgezet om de beide organisaties te helpen bij de financiële moeilijkheden waarin ze zich bevinden. De hele wereld zou ervan moeten worden op de hoogte gesteld dat de toekomst van het Filmrchief van België in handen ligt van de Nationale Loterij (organisator van kansspelen die binnenkort wordt geprivatiseerd). Mail de tekst ook naar Eerste Minister Guy Verhofstadt

(guy.verhofstadt@premier.fed.be) + kopie naar "museeducinema@ledoux.be

S.O.S. Filmarchief & Filmmuseum 

Het werkingsbudget van het Filmarchief en het Filmmuseum is nu al meer dan ontoereikend. Dit jaar heeft de ministerraad in overleg beslist deze uitgavepost volledig te schrappen van het federaal budget (afdeling voor wetenschappelijk onderzoek) en de Nationale Loterij te verplichten de voorziene subsidie voor 2001 aan beide organisaties door te storten. Het Filmarchief en het Musieum zijn verplicht om zware leningen aan te gaan om de werkingskosten en de lonen van de werknemers te kunnen dragen. Dit schandaal heeft ophef veroorzaakt, waardoor de raad op vrijdag 16 maart 2001 snelsnel een check van 15 miljoen BEF heeft gedeblokkeerd, som die dan zogenaamd zou overeenstemmen met de eerste schijf van de jaarlijkse subsidie. Het gestorte bedrag had echter 50 miljoen BEF moeten bedragen Deze paniekmaatregel is slechts genomen om de mobilisatie die bezig was te verstikken. Op geen enkele manier waarborgt het de toekomst van beide instellingen, die onder zware financiële problemen gebukt gaan.  Vanuit het bewustzijn dat het Filmarchief een belangrijk en onschatbaar patriomonium beheert en herstelt, vanuit de bezorgdheid dat dit patrimonium wordt getoond door middel van vertoningen in het Filmmuseum, vragen wij aan de overheid dat zij aan beide instituten de stabiliteit geeft die hun toestaat om met efficiëntie hun missie te vervullen (wat nu moeilijk, zoniet onmogelijk dreigt te worden. 

Voornaam/Naam/Adres: ...............................

Informatie ons bezorgd door Hilde De Visscher (SCAM) 

 

5)  Viewpoint nr 7 was een succes 

De zevende editie van Viewpoint is - ondanks de moeizame voorbereiding, het festival ontvangt nog altijd bitter weinig overheidssteun - een succes geworden. Er kwamen dit jaar 25 % meer bezoekers naar Viewpoint waardoor de kaap van 7.000 toeschouwers gepasseerd werd.  Wat de uitgereikte prijzen betreft, de Canvasprijs ging dit jaar naar 'A long Night's Journey into Day' van de Amerikaanse cineasten Deborah Hoffman en Frances Reid. De 'runner-up's' voor de Canvas-prijs waren 'Street Love' van Asa Faringer, 'Crazy' van Heddy Honigmann en 'Havanna Mi Amor' van Uli Gaulke.  De studentencompetitie werd gewonnen door Inge Staelens (KASK-Gent). Zij kreeg de Viewpoint-SABAM-prijs voor haar film 'Arzew' (bespreking volgt in Belgian DOC nr 4). De jury (Lieve Vankeisbulck, Alexander Vande Putte en Walter Provo) kwam onder de indruk van "de sterk cinematografische benadering, waardoor de film meer vertelt dan zijn onderwerp: het uitspelen van de alledaagsheid en het banale, die soms iets van het Beckettiaanse 'wachten op Godot' heeft, tegenover de poëzie van het desolate en het vereenzaamde schip in een onbekende en kille haven." Tegelijkertijd met de vertoning van de studentenfilms (en dat was wel wat jammer) organiseerden we op zaterdagnamiddag 3/3 voor de 5de keer een DIVA-bijeenkomst op Viewpoint. Inzake thema's was het niet de meest originele vergadering: Europa en het debat over de toestand in de Vlaamse documentaire sector, daar hadden we het al vaker over. Toch kwamen er een vijftigtal mensen opdagen, 49 om exact te zijn (met wat verloop). De meeste aanwezigen zullen wellicht vooral de uitleg over 'Lichtpunt' en over de Franstlige productie-ateliers onthouden. Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt in Belgian DOC nr 4. Freddy Sartor vatte in Film & Televisie de bijeenkomst als volgt samen: "De makers van documentaires waren tijdens Viewpoint op een drukbijgewoond DIVA-debat over het Vlaams mediabeleid vragende partij. "Het toekomstig Autonome Filmfonds moet steun aan Vlaamse productie-ateliers mogelijk maken." Zo was de verzuchting. De vraag ging de richting uit van een open 'filmhuis' waar je altijd met elke vraag terecht zou kunnen. Tijdens de gespreksronde bleek eveneens uit de mond van ambtenaar Walter Lerouge dat de Vlaamse documentairemakers op Europees vlak vaak steun mislopen precies door het ontbreken in het financieringsplan vaan een omroep, de eigen omroep. Dit wordt stilaan een unieke positie in Europa." De volgende Viewpoint-editie vind plaats van 27 februari tot en met woensdag 6 maart 2002. 


6) Agenda 

Vanaf dit nummer starten we met een agenda. Aan de lezers om hier gebruik van te maken om hun premières, bjieenkomsten en andere activiteiten die ergens met documen taire film/televisie/video/multimedia te maken hebben, aan te kondigen.  

10 april - 13 mei: zede internationaal Afrikaans filmfestival 

Cinema Novo (Brugge) is net achter de rug of er komen alweer twee nieuwe zuidersefilmfestivals aan. Op 20 april start in Turnhout 'Focus op het Zuiden'. En op 10 april start het Afrika Filmfestival dat zich op diverse plaatsen (o.a. Leuven, Diest en Tervuren) afspeelt. Informatie: 016/26.70.00;
website: www.vl-brabant.be/afrikafilmfestival.

 
14 april: Vlaamse filmverenigingen steken de koppen bijeen
Op 14 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd van de diverse Vlaamse filmverenigingen (ABF, DIVA, VFI, VFB ...) die zich momenteel met het filmbeleid bezig houden. Voor DIVA nemen deel aan de vergadering: J.P. Everaerts, Peter Krüger en Gerrit Messiaen. Meer concrete informatie volgt later.

 

22 - 28 april: eerste Belgische 'TV Turn Off Week'
Zoals aangekondigd in 'DIOGENE(S) nr 1 organiseren INDYMEDIA en DIOGENE(S) van 22 tot 28 april, de eerste 'TV Turn Off Week' in België. Deze week loopt synchroon met de internationale  'TV Turn Off Week' een initiatief van o.a. de Amerikaanse 'adbusters'. Op de website van de Amerikaanse 'adbusters' vind u er alvast meer informatie over (www.adbusters.org/campaigns/tvturnoff). Later volgen berichten over de Belgische week op de Indymedia-website (www.archive.indymedia.be). 

23 - 30 april: Retrospectieve Johan Van der Keuken in het Filmmuseum
Als u dan toch geen televisie kijkt in de week van 22-28 april, dan kunt u bijvoorbeeld eens naar het Belgisch Filmmuseum dat van maandag 23 tot maandag 30 april een retrospectieve-week wijdt aan de films van de op 7 januari 2001 overleden Nederlandse documentairecineast Johan Van der Keuken. Er worden een 15-tal films van Van der Keuken vertoond. Info filmmuseum: 02/507.83.70 

 

IDFA 2001 in de steigers  (22/11 - 2/12/2001)
Het Internationaal Documentair Filmfestival van Amsterdam is niet voor niets het grootste documentaire filmfestival ter wereld. Heel het jaar door is de IDFA-ploeg aan de slag. Zopas ontvingen we de plannen voor de editie 2001 van IDFA. Dit jaar zal het festival van de oorspronkelijke 8 dagen uitgebreid worden tot 10 dagen zodat nog meer documentairefilms vertoond en nog meer documentairebijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Van 22 november tot 2 december 2001 wordt IDFA opnieuw het kloppend hart van de internationale documentaire scène. 


7) Canvas: Op komst in 'BEWOGEN LEVEN' 

Ook dit voorjaar vertelt de documentaire reeks Bewogen Leven persoonlijke, meeslepende verhalen die door de benadering van de maker vaak nog een boeiende meerwaarde hebben gekregen. De documentaires worden ingeleid door persoonlijkheden die voor de Canvaskijker een referentie zijn. Het gaat de volgende maanden onder meer over Flanders Fields, mensen die met een verminkt gezicht moeten leven en een zwaar gehandicapte zwangere vrouw, over taxichauffeurs in Lima en Cubaanse muzikanten. Op woensdag na Filmfan of de Champions' League vanaf 21 maart.   Kongo, begin van de jaren '50. De vijfjarige Jean-Marie Lorand wordt gevaccineerd, maar er doen zich zware neuro-musculaire complicaties voor en de jongen krijgt een ongeneeslijke spierziekte. De ziekte van Charcot-Marie-Tooth, zo heet het syndroom; geleidelijke verlamming is het symptoom. Op zijn negende zit Jean-Marie in een rolstoel. Toch leeft hij intens en vol overgave. Hij wordt reisleider en later radio- en televisie maker bij de RTBF. Maar op zijn 48ste komt aan dat alles een einde. Hij kan niet meer werken en wordt aan zijn bed gekluisterd. Drie jaar later heeft hij nog alleen zijn zicht en wat gevoel in zijn vingertoppen. Hij eist een menswaardige dood. Vincent Fooij maakte met 'Kroniek van een aangekondigde dood' een beklijvende documentaire over de drie laatste weken in het leven van Jean-Marie Lorand. (11.4) (Inleiding: Bavo Claes)  Een nieuw gezicht is een Zweedse documentaire over vier mensen, twee volwassenen en twee kinderen, met een vreselijk misvormd of verminkt gezicht. Zo is er de 10-jarige Joakim, het slachtoffer van het Robinow- syndroom. Hij is vastbesloten de lange weg langs talloze operaties tot het einde toe te bewandelen. De ouders van de kleine Elsa zijn bezorgd dat hun dochter later door de mensen zal worden nagekeken en uitgelachen. De 43-jarige Sten werd op zijn tweede lelijk toegetakeld door chemicalieën. Maar hij wil niet dat zijn misvormd gezicht hem belemmert in zijn dagelijks leven. 'Een nieuw gezicht' is een hard, maar tegelijk sereen en waardig portret van vier moedige en hoopvolle mensen. (18.4)  'Metaal en Melancholie' is een road movie, of liever een street-movie over leraars, economisten, acteurs en huisvrouwen die één ding gemeen hebben: ze zijn allen taxichauffeur in Lima en proberen met deze extra-job te overleven in een stad waar de middenklasse haast verdwenen is; je bent er steenrijk of straatarm. De film voert de kijker mee voor een taxi-tour door de stad en laat hem via de portretten van een aantal taxichauffeurs kennismaken met mensen die van overleven een kunst hebben gemaakt. Hun hoofdjob (ambtenaar, dokter, legerofficier) zorgt ervoor dat ze niet sterven, hun bijbaantje als taxichauffeur geeft hen hoop op een beter leven. 'Metaal en Melancholie' is een VPRO-documentaire van Heddy Honingmann, die zelf 23 jaar in Lima heeft gewoond. (25.4)  Italië, na de oorlog. Armoe en honger troef. De tienjarige Pia ziet haar broertje van 4 en haar zusjes van 7 en 9 voorgoed uit haar leven verdwijnen. Hun vader heeft hen 'verkocht' aan een Amerikaanse adoptie- organisatie. Vijfenveertig jaar later wil Pia haar broer en zussen terugvinden. In 'Het verhaal van Pia' doet Basile Sallustio het relaas van deze zoektocht, die meteen ook een nieuw licht werpt op het lot van duizenden Italiaanse kinderen in de jaren '45 tot '60 en op de sociaal-economische situatie in het Italië van kort na de oorlog. (2.5)  In 1990 ging in Amsterdam een onderzoek van start dat bij 4000 oudere mensen eventuele sporen van dementie en dan vooral de ziekte van Alzheimer zo vroeg mogelijk wou herkennen. De Nederlandse cineaste Ireen Van Ditshuyzen volgde vier jaar lang een aantal mensen met dementie. Zo ontstond een aangrijpende documentaire over de gevolgen van deze ziekte. Achter de medische terminologie schuilen vaak tragische en trieste verhalen. Het verhaal van afscheid te moeten nemen van een familielid of partner, terwijl die nog in leven is. Het verhaal van mensen die tot het einde toe hun vader, moeder, man of vrouw willen verzorgen, tot het niet meer gaat. Het verhaal van schuldgevoelens als opname in een verpleeghuis onafwendbaar wordt. Over dit soort verhalen gaat 'Vergeten'. (9.5)   Alison werd geboren zonder armen en met een misvormd lichaam. Ondanks haar zware handicaps, probeert ze met hartverwarmend enthousisame het beste van haar leven te maken. Ze woont in Brighton. Haar vriend heeft haar verlaten maar als kunstenares maakt ze grote vorderingen. Maar nu gaat haar leven wel een heel bijzondere wending nemen: Alison is namelijk zwanger. Hoe kan een een alleenstaande vrouw zonder armen en benen voor een hulpeloze baby zorgen ? Dat zien we in 'Alison's Baby', een documentaire van de Deense Bente Milton. (16.5)  Een ode aan de levensvreugde en de muziek, dat is 'Zwarte tranen', een documentaire van Sonia Herman Dolz over La Vieja Trova Santiaguera, een quintet kwieke tachtigers uit Cuba die bekend staan als 'de grootvaders van de Salsa'. Vier van hen werkten tot hun pensioen als handarbeiders. Nu spelen ze samen de pannen van het dak met hun akoestische 'Son', een variant van de Salsa. Hun lichaam is stram en stijf maar hun bruisende muziek swingt van de sensualiteit en de aanstekelijke ritmes. (30.5)   Samenstelling: Frans Lefever / Productiemanager: Herman MeyssenBewogen Leven: op woensdag na Filmfan of Champions' League 

Informatie meegedeeld door Edward De Maesschalck, programma-adviseur Canvas

  

Omtrent DIVA-Nieuws: bericht aan de lezers
De verzending van DIVA-Nieuws via e-mail leverde heel wat positieve reacties op, ook van mensen die anders nooit van zich lieten horen. Een email beantwoorden is trouwens zo makkelijk. Het artikel dat in de eerste e-DIVA-Nieuws het meest reacties uitlokte was dat over de brief van Erwin Pro voost. Volgens sommigen was ondergetekende zwaar uit de bocht gegaan; anderen verdedigden mijn recht op vrije meningsuiting, op kritiek en op het opkomen voor de documentaire. Dat laatste wordt overigens ook door mensen buiten de eigenlijke filmsector gewaardeerd, wat ons nog meer moet aansporen om ook de documentaire kijkers in de toekomst bij DIVA te betrekken.  Verheugend was ook hoeveel mensen die DIVA-Nieuws niet rechtstreeks ontvingen, het doorgestuurd kregen via vrienden en kenissen. Een email doorzenden is o zo makkelijk ... Zo'n e-mailnieuwsbrief is dan ook ideaal om de netwerking die DIVA nastreeft, te realiseren; ook bv. met mensen die veel in het buitenland werkzaam zijn en die de e-toezending daarom appreciëren. Tot slot leerden we dat er ook problemen waren bij de ontvangst. Daarom kunt u vanaf nu (zoals op p. 1 gemeld) DIVA-Nieuws ook raadplegen op de INDYMEDIA-website (www.archive.indymedia.be/diva).  

Nog veel leesgenoegen gewenst met dit nummer,
jan-pieter everaerts

 
Inhoud DIOGENE(S) nr 1
(maart 2001)
 

 Waarom Diogenes ?
 Michael Moore: 'Enfant terrible' van de Amerikaanse televisie 
BELGISCHE OMROEPEN
 Dave Sinardet onderzocht 'Aandacht voor andere gemeenschap' in Belgische TV-journaals
 'Faut-il brûler la RTBF ?'
 Gabriel Thoveron: Publieke Dienst of Privé Dienst ? Dat is nog steeds de vraag
 Hugues Le Paige: Cultuur en televisie, de minister en de openbare omroep
  Waar blijft het maatschappelijk debat over de VRT ?
 J.P. Everaerts: VRT: hervormen of opdoeken ?
 ARTE:  Sacha Kullberg in gesprek met Carine Bratzlavsky
 OVERHEIDSCOMMUNICATIE
 J.P. Everaerts: Vragen bij de onkritische houding van de Vlaamse pers inzake 'Copernicus'
 Nico Moyaert: Regeren is ook communiceren - Naar een 'maatstaf' voor overheidscommunicatie
 ONAFHANKELIJKE MEDIA
 Han Soete: Indymedia: Een nieuwe (wereldwijde) vorm van onafhankelijk mediamaken
 Geoffry Geuens: 'Pour Lire Pas Lu'
 CYBER-VERZET
 "La cybérie fait de la résistance"
education.com
belgium.be: De 'verjungling' van de webadressen
 BOEKBESPREKINGEN
 Jaap Kruithof en het 'Neoliberalisme'
 Sterft Afrika aan het ultraliberalisme ?
 Democratie en Geschiedenis op zijn Amerikaans': 'McHistory'   

Abonnements-tarieven 
 4 x DIOGENES: 650 fr.  
4 x Belgian DOC: 530 fr.  (Inbegrepen DIVA's e-nieuws)   Alles-in-één-abonnement (8 nummers): 1.000 fr.   (Met factuur: + 150 fr.) Abonnementen worden betaald op rekening 425-315.6711-39
Wie DIVA-Nieuws per post wil ontvangen: gelieve 200 fr (fotocopieer- en verzendingskosten) te storten.
   V.U. J.P. Everaerts; Rogierstraat 217, 1030 Brussel